OBOWIĄZKI PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEGO WIECEJ NIŻ 50 PRACOWNIKÓW


1. OBOWIĄZEK UTWORZENIA REGULAMINU WYNAGRODZENIA
Art. 77.2. § 1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym w § 3, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.


2.
Obowiązek utworzenia regulaminy pracy
Art. 104. § 1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
§ 1.1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, chyba że w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.
§ 2. Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może wprowadzić regulamin pracy, chyba że w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.
§ 3. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie, chyba że w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.


3.
Obowiązek utworzenia ZFŚS
Działalność socjalna w wielu przypadkach polega na tworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub wypłacie świadczenia urlopowego. Niektórzy pracodawcy i, w tym zatrudniający poniżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą jednak z niej zrezygnować, przy dochowaniu odpowiedniego terminu. 

Mały przedsiębiorca, tj. zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku poniżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz osobowo, może zrezygnować z działalności socjalnej w postaci tworzenia ZFŚS lub wypłaty świadczenia urlopowego w pierwszym miesiącu danego roku, tj. w styczniu.


4. Obowiązek informowania zatrudnionych o prawie do utworzenia rady pracowników
Zgodnie z art. 1 ust 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006r. o informowaniu pracowników i przeprowadzeniu z nimi konsultacji – ustawa ma zastosowanie do pracodawców wykonywanych działalność gospodarczą zatrudniających co najmniej 50 pracowników. 

Czym jest rada pracowników ? - Jest to organ reprezentacji pracowniczej ustanowiony ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

 

UWAGA!
Odmiennie ustala się stan zatrudnienia u pracodawcy na potrzeby związane z tworzeniem regulaminy pracy, regulaminu wynagrodzeń, obowiązku informowania o prawie tworzenia rady pracowników a tworzenia ZFŚS. W przypadku regulaminu pracy, regulaminy wynagrodzeń i obowiązku informowania dot. rady pracowników przy ustalaniu liczby zatrudnionych bierze się pod uwagę wszystkich zatrudnionych u danego pracodawcy i nie ma znaczenia podstawa prawna nawiązania stosunku pracy ( np. powołanie, mianowanie czy umowa o pracę) oraz nie ma znaczenia liczba etatów. Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. I musi to nastąpić od razu, po przekroczeniu liczy 50 osób. W odróżnieniu od regulaminu pracy nie jest wymagane zapoznanie z nim pracowników. Natomiast w przypadku obowiązku tworzenia ZFŚS stan zatrudnienia oblicza się na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.


5. Obowiązki związane z implementacją dyrektywy
Implementacja dyrektywy o ochronie sygnalistów obejmuje m.in. Ustawienie wewnętrznych i zewnętrznych systemów zgłaszania nieprawidłowości oraz przyjęcie procedur przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działania następczych w związku ze zgłoszeniami, rejestracja zawiadomień oraz ich rozpoznanie w odpowiednim terminie. Oprócz tego zapewnienie poufności tożsamości osoby zgłaszającej oraz ochrony sygnalisty przed działaniami odwetowymi.

W przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 249 pracowników jest to obowiązkowe, natomiast w przedsiębiorstwach od 50 do 249 pracowników będzie to obowiązkowe dopiero od 17/12/2023r. 

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa nadal jest na etapie opiniowania.