Ostatni miesiąc na wykorzystanie urlopów za 2021 r.

„Urlop niewykorzystany do końca roku staje się urlopem zaległym, którego należy udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego (art. 168 Kodeksu pracy). Jeżeli pracodawca, wbrew obowiązującym przepisom, nie udzieli zaległego urlopu w ustawowym terminie, to popełni wykroczenie przeciwko prawom pracownika” – zauważa PIP.

W związku z powyższym jakie konsekwencje ponosi pracodawca, jeżeli pracownik nie wykorzysta urlopu w terminie ?

Za nieudzielenie urlopu zaległego do 30 września następnego roku kalendarzowego stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Pracodawca otrzyma karę finansową wynosi od 1.000,00 do 30.000 zł.

Wobec czego jeśli pracodawca nie dopilnuje , aby najpierw był wykorzystany został urlop zaległy naraża się na sankcję.

Odnosząc się do spostrzeżeń PIP z pierwszego akapitu, należy zauważyć, że to, że urlop jest nazywanym zaległym i jest obowiązek wykorzystać go do 30 września 2022r. nie oznacza , że ten urlop przepada. Zgodnie z Art. 291. ,, § 1. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.”

Oznacza to , że 3 – letni bieg przedawnienia urlopu rozpocznie się 30 września roku następnego po roku kalendarzowym należnego urlopu , przykładowo w 2022r. 30 września przedawnia się urlop nabyty w roku 2018.

Dlatego też nie należy się za niewykorzystany urlop ekwiwalent. Ekwiwalent należny jest tylko przy zakończeniu bądź rozwiązaniu umowy.